1396-10-08
کارت آبی اروپا

کارت آبی اروپا

کارت آبی اروپا به منزله ی یک مجوز کار استاندارد است که به کارکنان خارج از اتحادیه اروپا حق کار و زندگی در 25 کشور از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا را اعطا می کند. کشورهایی […]
تماس بگیرید
فارسی