1397-07-16

مونته نگرو (گزارش اقتصادی)

گزارش اقتصادی کشور مونته نگرو / 2017 پس از قرارداد های سال 2014، تولید ناخالص ملی در سال 2015 به میزان 3.2 درصد رشد داشت. اقتصاد مونته نگرو به شکل […]
1397-07-14

مونته نگرو (اقتصاد)

اقتصاد مونته نگرو زمانی که مونته نگرو به کشوری مستقل تبدیل شد علی رغم اینکه عضو اتحادیه ی اروپا نبود یورو را به عنوان پول ملی خود انتخاب کرد و  […]
تماس بگیرید
فارسی