1398-01-29
بازار صلاله

چرا صلاله؟

صلاله کجاست و برای چه منحصر به فرد است؟؟ صلاله دومین شهر عمان است (بعد از مسقط که پایتخت می باشد.) که در جنوب این کشور و در منطقه ظفار […]
تماس بگیرید
فارسی