1397-08-01

گرجستان (هزینه های زندگی)

شرح هزینه شهر تفاوت تهران تفلیس رستوران غذای گوشتی در رستوران گرانقیمت $5.06 $6.15 21.54% غذای گوشتی برای دو نفر در رستوران متوسط $20.00 $20.52 2.60% مک دونالد $5.00 $4.92 […]
1397-08-01

لیتوانی (هزینه های زندگی)

شرح هزینه شهر تفاوت تهران ویلنویس رستوران غذای گوشتی در رستوران گرانقیمت 5.00 $ 6.33 $      -4.26 % غذای گوشتی برای دو نفر در رستوران متوسط 20.00 $ 31.63 $      +19.68 % مک دونالد […]
1397-08-01

اسلوونی(هزینه های زندگی)

شرح هزینه شهر تفاوت تهران لیوبلیانا رستوران غذای گوشتی در رستوران گرانقیمت 5.00 $ 8.44 $      -4.26 % غذای گوشتی برای دو نفر در رستوران متوسط 20.00 $ 36.91 $      +19.68 % مک دونالد […]
1397-08-01

چک (هزینه های زندگی)

شرح هزینه شهر تفاوت تهران پراگ رستوران غذای گوشتی در رستوران گرانقیمت 5.00 $ 4.79 $      -4.26 % غذای گوشتی برای دو نفر در رستوران متوسط 20.00 $ 23.94 $      +19.68 % مک دونالد […]
1397-08-01

اسلواکی (هزینه های زندگی)

شرح هزینه شهر تفاوت تهران براتیسلاوا رستوران غذای گوشتی در رستوران گرانقیمت $5.06 $6.05 19.57% غذای گوشتی برای دو نفر در رستوران متوسط $20.00 $27.49 37.45% مک دونالد $5.00 $5.50 […]
1397-06-17
Living costs

لهستان (هزینه های زندگی)

هزینه های زندگی در لهستان یکی از مهمترین نکاتی که برای مهاجرت می بایستی در نظر گرفته شود هزینه های زندگی روزانه است. باید بدانید که نان و شیری که […]
1397-06-14

صربستان (هزینه های زندگی)

هزینه های زندگی در صربستان یکی از مهمترین نکاتی که برای مهاجرت می بایستی در نظر گرفته شود هزینه های زندگی روزانه است. باید بدانید که نان و شیری که […]
1397-05-22

مونته نگرو(هزینه های زندگی)

مونته نگرو هزینه های زندگی در مونته نگرو یکی از مهمترین نکاتی که برای مهاجرت می بایستی در نظر گرفته شود هزینه های زندگی روزانه است. باید بدانید که نان […]
تماس بگیرید
فارسی