دانشگاه های صربستان

دانشگاه های صربستان

دانشگاه در صربستان

دانشگاه های دولتی

لینک شهریه سال تاسیس زبان موقعیت تعداد دانشکده نام دانشگاه
http://www.bg.ac.rs/en/ 1500-6500 یورو 1808 صربی

انگلیسی

بلگراد 31

دانشگاه دولتی بلگراد

https://www.uns.ac.rs/index.php/en/ 1000-5500 یورو 1960 صربی

انگلیسی

نووی سد 14

دانشگاه نووی سد

https://www.ni.ac.rs/en/studies-and-admission 1000-5000 یورو 1965 صربی

انگلیسی

نیش 13 دانشگاه نیش
http://www.kg.ac.rs/eng/ 1000-5500 یورو 1976 صربی

انگلیسی

کاراگوجواچ 12 دانشگاه کاراگوجواچ
http://www.np.ac.rs/en 1000-5500 یورو 2006 صربی

انگلیسی

نووی پازار 10 دانشگاه نووی پازار
http://www.arts.bg.ac.rs/en/ 2000-4000 یورو 2000 صربی

انگلیسی

بلگراد 4 دانشگاه هنر
http://www.uo.mod.gov.rs/en/#.W2fvJlUzbcs 1800 صربی

انگلیسی

بلگراد 2 دانشگاه دفاع

:تقویم آموزشی

ترم پاییز: اول اکتبر – پانزدهم ژانویه

ترم بهار: پانزدهم فوریه – سی و یکم می

دانشگاه های صربستان

دانشگاه های خصوصی

لینک شهریه سال تاسیس زبان موقعیت تعداد دانشکده نام دانشگاه
http://en.megatrend.edu.rs/ 3000-4500 یورو 1989 صربی

انگلیسی

بلگراد 12 دانشگاه مگا ترند
http://eng.singidunum.ac.rs/ 3000- 4500 یورو 2005 صربی

انگلیسی

بلگراد 9 دانشگاه سینگی دونام
http://union.edu.rs/ 2005 صربی بلگراد 5 دانشگاه یونیون
http://www.metropolitan.ac.rs/en 3000-4500 یورو 2010 صربی

انگلیسی

بلگراد 3 دانشگاه متروپولیتن

 

:تقویم آموزشی

ترم پاییز: اول اکتبر – پانزدهم ژانویه

ترم بهار: پانزدهم فوریه – سی و یکم می

تماس بگیرید
فارسی