اخذ تابعیت گرجستان از طریق خرید ملک

تابعیت گرجستان از طریق خرید ملک

تابعیت گرجستان قید قانونی یک فرد به کشور گرجستان محسوب می شود.

افراد با شرایط زیر، تبعه ی گرجی محسوب می گردند:

  • حداقل یکی از والدین هنگام تولد فرد، تبعه ی گرجستان باشند.
  • والدین فرد فاقد ملیت در گرجستان بوده و در گرجستان متولد شده باشد.
  • افرادی که قبل از 31 مارچ 1975 متولد شده باشند و در گرجستان حداقل 5 سال اقامت داشته و تا 31 مارچ 1993 در گرجستان بوده و تبعه ی کشوری دیگر نباشند.
  • افرادی که بعد از 31 مارچ 1975 متولد شده اند و تا 31 مارچ 1993 در گرجستان زندگی کرده و تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند.

تابعیت  گرجستان از طریق سرمایه گذاری

بسیاری از کشورها برنامه ی مهاجرت سرمایه گذاری را به تجارت بین المللی که تمایل به تغییر مکان خانواده ی خود دارند، پیشنهاد می دهند که راه کسب و کار را آسان تر کرده و یا فرصت استفاده از پاسپورت جدید و سفر بدون اخذ روادید در منطقه را صادر می کند.

امروزه گرجستان برنامه ی تابعیت سرمایه گذاری را عرضه می کند.

برنامه ی تابعیت گرجستان

از ابتدای تابستان سال 2017، تابعیت گرجستان به سرمایه گذاران عرضه می دارد.

با پاسپورت گرجی، امکان سفر به تمام کشورهای شینگن بدون اخذ ویزا وجود دارد.

این در حالی است که گرجستان هنوز به عضویت اتحادیه اروپا و ناحیه شینگن درنیامده است.

تابعیت: سریع و آسان

عنصر اصلی برنامه ی تابعیت گرجستانی، مبلغ اهدایی غیر قابل بازگشت 350.000 یورو به وزارت دارایی گرجستان می باشد. این پروسه فرد متقاضی را برای درخواست تابعیت واجد شرایط می سازد. از این راه هم برای خود و هم برای فرزندان زیر 26 سال امکان دریافت تابعیت وجود دارد. تعداد افراد متقاضی، تغییری در مبلغ اهدایی ایجاد نمی نماید. پس از اهدا، درخواست تا 1 ماه آماده می گردد.

سرمایه گذاری در گرجستان

خرید ملک در تفلیس

تماس بگیرید
فارسی